Zasady rozpatrywania reklamacji

Ogólne warunki rozpatrywania reklamacji jakościowych z tytułu rękojmi przez sprzedawcę (zwanego także DJR Polska)

 

 1. Kupujący powinien sprawdzić rzecz w czasie i sposób, który jest właściwy dla kupowanego towaru. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie reklamowanej rzeczy do miejsca wskazanego w umowie sprzedaży, a jeśli miejsce nie zostało wskazane to do siedziby sprzedawcy, adres: Przemyśl (37-700) ul. Lwowska 11.
 2. Towary, których dotyczy reklamacja należy przesłać z dołączoną kopią dokumentu potwierdzającego zakup. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Towary uszkodzone podczas transportu nie będą przyjmowane.
 3. DJR Polska nie jest zobowiązana do naprawy lub wymiany produktu jeśli nie zostanie przedłożony ważny dowód jego zakupu.
 4. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji, z winy złego zapakowania przez właściciela lub zniszczeń powstałych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika.
 5. DJR Polska będzie każdorazowo badał przyczynę ewentualnej reklamacji czyniąc starania o wyeliminowanie jej źródła. W celu szczegółowej oceny uznania zasadności reklamacji DJR Polska może podjąć decyzję o przekazaniu kwestionowanego produktu do badań u producenta. Wymagać to będzie kontaktu z producentem towaru będącego przedmiotem reklamacji.
 6. DJR Polska bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. DJR Polska będzie dążył do wydania decyzji w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji w terminie do 4 tygodni od daty jej zgłoszenia. W szczególnie zawiłym przypadku wymagającym szczegółowych badań itp.  DJR Polska powiadomi kupującego o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji sprawie reklamacji, wskazując jednocześnie ostateczny jej termin.
 8. Proces naprawy produktu zakupionego w innym kraju niż jest on używany może trwać dłużej, jeśli produkt nie jest sprzedawany przez DJR Polska.
 9. DJR Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki złego sposobu przechowywania towaru, nieprawidłowy sposób transportowania u kupującego, niewłaściwy – sprzeczny z instrukcją  sposób korzystania z towaru przez kupującego oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony towar niezależnych od DJR Polska i/lub producenta towaru.
 10. Reklamowane towary muszą być wyczyszczone i zdezynfekowane (wymóg wynikający z zasad bezpieczeństwa i higieny). Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, reklamowany towar zostanie odesłany do kupującego bez rozpatrywania reklamacji.
 11. W przypadku, kiedy produkt jest nienaprawialny międzynarodowa gwarancja KASHO ogranicza się do wymiany na podobny produkt lub, jeśli to możliwe, produkt o tej samej wartości.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, kupujący powinien bez zbędnej zwłoki odebrać towar będący przedmiotem reklamacji od sprzedawcy.

CHOOSE SMART,  CHOOSE WELL,  CHOOSE KASHO